दान गर्नुहोस्

गरीबी, अशिक्षा र न्यून अपेक्षाहरूको चक्र तोड्न मद्दत गर्नुहोस् ।

तपाईंको उपहारले युवा अगुवाहरूलाई तिनका समुदायहरूको सेवा गर्न र उनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक भएको ठाउँमा विद्यालयहरू निर्माण गर्नका लागि सशक्तीकरण गर्दछ ।

$66

विकासशील देशका 3 जना बच्चाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्

$81

1 जना अमेरिकी माध्यमिक स्कुल पढ्ने किशोरलाई सेवा शिकाइ कार्यक्रममा एक महिना प्रशिक्षण लिन सहयोग गर्नुहोस्

$550

विकासशील देशका 25 जना बच्चाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्

$812

1 जना अमेरिकी माध्यमिक स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सेवा शिकाइ पूरा गर्न एक शैक्षिक वर्षको खर्च रकम सहयोग गर्नुहोस्

माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रहरूमा संघर्ष गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको समुदाय र उनीहरूको विकास गर्न सहयोग गर्नुहोस् ।

तपाईंको उपहारले हाम्रो अमेरिकी विद्यार्थीहरूका लागि परिवर्तनकारी सामुदायिक सेवा र शैक्षिक उपलब्धिलाई सशक्तीकरण गर्दछ ।

$17

1 जना अमेरिकी माध्यमिक स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई सेवा शिकाइ कार्यक्रममा एक हप्ता प्रशिक्षण लिन सहयोग गर्नुहोस्

$81

1 जना अमेरिकी माध्यमिक स्कुल पढ्ने किशोरलाई सेवा शिक्षा कार्यक्रममा एक महिना प्रशिक्षण लिन सहयोग गर्नुहोस्

$405

5 जना अमेरिकी माध्यमिक स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई सेवा शिकाइ कार्यक्रममा एक महिना प्रशिक्षण लिन सहयोग गर्नुहोस्

$810

1 जना अमेरिकी माध्यमिक स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सेवा शिकाइ पूरा गर्न एक शैक्षिक वर्षको खर्च रकम सहयोग गर्नुहोस्

विश्वका आर्थिक हिसाबले विपन्न देशका समुदायहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्नुहोस् ।

विश्वका आर्थिक हिसाबले विपन्न देशका समुदायहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्नुहोस् ।

$22

विकासशील देशका 1 जना बच्चाका लागि शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्

$110

विकासशील देशका 5 जना बच्चाका लागि शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्

$550

विकासशील देशका 25 जना बच्चाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्

$1100

विकासशील देशका 50 जना बच्चाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्