Nou bati lespwa. NOU SE BUILDON

Pa janm rate yon chans pou fè yon diferans

Misyon nou se konbat povrete, analfabèt, ak atant ki ba nan sèvis ak edikasyon. Nou ede elèv yo reyalize potansyèl natirèl yo pou chanje mond lan lè yo sèvi kominote yo epi bati lekòl nan peyi sou devlope yo.

N ap Konstwi yon Mouvman

Pwogram aprantisaj sèvis ameriken nou an bay elèv ki nan lekòl segondè riral ki manke bay rannman opòtinite pou gen enpak sou kominote lokal yo yon fason ki pisan. E grasa Pwogram  Konstriksyon Global Lekòl nou an, elèv nou yo pwouve sèvis ak edikasyon ka bati yon kominote ki pi djanm e yon pi bon lavni. 

Dekouvri Travay Nou Yo
cta icon

Ozetazini, nou pèmèt jèn yo sèvi vil nou yo – ede granmoun aje yo, moun ki pa gen kay yo, ak moun ki jèn e ki pi piti yo.

cta icon

Globalman, nou inogire you lekòl chak de jou nan zòn ki ekonomikman pi pòv sou planèt tè a.

cta icon

Nou travay an patenarya avèk antrepriz yo, ak lidè kominotè yo pou ogmante enpak nou atravè mond lan.

Kreye you chanjman ki dire

1841

Lekòl ki bati nan peyi ki an devlopman yo

4847

Elèv ki aktif nan pwogram sèvis buildOn yo

249,985

Elèv ki asiste lekòl ki bati yo kote buildOn constwi nan mond lan

Gade plis fason pou w Ede

Poze Aksyon

Vin jwenn mouvman nou an: Nenpòt ki lè, nenpòt kote

Sèvis kominotè a se sa nou fè ak kè nou. Antre nan youn nan pwojè buildOn nou yo epi poze aksyon avèk nou sou pwoblèm ki pi ijan jodi a.

Sèvi ak Nou